Start

|

Doświadczenie | Oferta | Podstawowe przepisy | Galeria | Kontakt


 Oferta

Opracowania:

 • analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • oceny zagrożenia wybuchem,
 • scenariusze pożarowe,
 • ustalenie wstępnej przyczyny powstania pożaru,
 • ekspertyz technicznych:
  • a) §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • b) §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  • c) §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
  • d) §13 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
 • wytyczne projektowe,
 • inne opracowania w zależności od potrzeb.

Nadzór:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmach i instytucjach.
 • nadzór inwestycyjny w trakcie całego procesu projektowania i wznoszenia budynku,
 • przygotowaniem inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do użytkowania,
 • weryfikację dokumentacji projektowej na etapie występowania o udzielenie pozwolenia na budowę,
 • reprezentowanie inwestora przed organami kontrolnymi PSP.

Szkolenia:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego:

 • oddzieleń przeciwpożarowych w tym ścian ppoż,
 • montażu stolarki przeciwpożarowej: drzwiowej, okiennej, ścian ruchomych, itp.
 • aranżacji wnętrz (p.poż),
 • ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych przy użyciu farb pęczniejących oraz obudów ogniochronnych,
 • ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji drewnianych,
 • zabezpieczeń przewodów wentylacyjnych w tym doboru klap odcinających.
 • ogniochronnych zabezpieczeń przejść instalacyjnych.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych:

 • oświetlenia awaryjnego,
 • systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),

Projektowanie instalacji zabezpieczenia technicznego:

 • projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów kontroli dostępu,
 • systemów telewizji dozorowej,
 • systemów sieci strukturalnej,

Dodatkowo zapewniam kontakt z Radcą Prawnym.

 


Wiesław Mroziński
53-435 Wrocław
ul. Cynowa 1/9

tel. 501-105-952

 Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

 Budowa stron internetowych i aktualizacja stron www: www.intermicro.com & projektowanie logo folderów i ulotek www.myvisions.pl